cloud

Awesome Image Awesome Image

Hiện đại hóa ứng dụng như một phần của quá trình dịch chuyển lên đám mây

Rà soát lại các ứng dụng của bạn và hiện đại hóa chúng ở những chỗ thích hợp, và có thể xem như một phần của quá trình dịch chuyển lên đám mây. Cùng tìm hiểu về lợi ích của cách tiếp cận này và chuẩn bị trước với những cạm bẫy tiềm ẩn. Không […]

Read More

Storage, Large Language Models và ChatGPT

  ChatGPT, LLM và Lưu Trữ Phân tích : Thế giới phân tích CNTT đang bị chi phối bởi cơn bão quan tâm đến Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tổng quát (GAI). Sự ra đời của chatbot ChatGPT vào cuối tháng 11 năm ngoái đã tạo ra một lượng lớn sự quan […]

Read More

Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Nested Automation Workflows

Nested Automation Workflows Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác, hay còn […]

Read More