backup

Awesome Image Awesome Image

Tránh mất dữ liệu do thảm họa bằng các bản sao lưu phù hợp

Trong những năm gần đây, tình hình khí hậu biến đổi khó lường đã khiến các quản trị viên backup phải luôn để tâm đến. Việc chuẩn bị là rất quan trọng để ngăn ngừa mất dữ liệu và phục hồi nhanh chóng sau các thảm họa thiên nhiên. Khi biến đổi khí hậu trở […]

Read More

Sao lưu dữ liệu bất biến (Immutable) là gì?

Bảo vệ tài sản dữ liệu của bạn khỏi ransomware và các cuộc tấn công mạng khác bằng các bản sao lưu bất biến, hay còn gọi là Immutable Data Backup. Giúp nhanh chóng phục hồi sau các cuộc tấn công và ngăn ngừa mất mát dữ liệu. Sao lưu bất biến không phải là […]

Read More