Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Nested Automation Workflows

Nested Automation Workflows

Quy trình tự động hóa các luồng workflows của Morpheus cho phép sắp xếp các tác vụ tự động hóa theo một thứ tự được xác định. Bản phát hành 6.0.0 của nền tảng Morpheus đã bổ sung hỗ trợ cho phép thực thi một workflow vào trong một workflow khác, hay còn được gọi là Nested Automation Workflow hoặc lồng workflow bên trong một workflow khác.

Workflow là gì?

Workflow là một tập hợp các tác vụ (task) có thể được viết bằng Python, Java, Bash, Ansible Playbook, Ruby,.. được sắp xếp theo thứ tự thành các “layers” cho quy trình tự động hóa. Trong sơ đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng workflow cấp cao nhất chứa tập lệnh Python và cấp thứ 2 là loại Nested workflow. Thứ tự chạy sẽ được bắt đầu từ Workflow cấp cao nhất chứa code Python đầu tiên, sau đó Nested workflow sẽ được kích hoạt tiếp theo. Khi task 1 và 2 hoàn thành, tập lệnh Python thứ 2 (số thứ 3) sẽ được thực thi.

Tạo một Nested Workflow

Tính năng tự động hóa Nested Workflow đã được thêm vào tại bản phát hành mới nhất 6.0.0. Operational Workflow là loại workflow duy nhất hỗ trợ tính năng lồng này. Khi một Nested Workflow Task được tạo, nó có thể được thêm vào quy trình provisioing hoặc quy trình operational giống như bất kỳ loại task khác. Điều này cho phép bạn nhanh chóng sử dụng lại một workflow hiện có nhưng cũng đảm bảo rằng các workflow trước có thể được update theo.

Task tạo Docker-Engine và Docker Compose trên CentOS
Leave A Comment