Giải pháp Hybrid Cloud – Morpheus: Hỗ trợ GCP Custom VM Type

GCP Custom Machine Type Support

 

Việc cung cấp các máy ảo hoặc instances trên public cloud thường liên quan đến việc chọn phiên bản, loại hoặc size cho tài nguyên. Nói một cách đơn giản nó là tài nguyên phần cứng được lựa chọn cho cấu hình bao gồm số lượng CPU và Memory do nhà cung cấp đám mây xác định. GCP (Google Cloud Platform) là một trong số ít đám mây cung cấp cho khách hàng khả năng tạo custom cấu hình phần cứng máy ảo để đáp ứng cho các loại nhu cầu khối lượng công việc cụ thể của họ. Không kém tính năng này, GCP được tích hợp trên Morpheus cũng có khả năng thực hiện tác vụ tương tự, bản phát hành mới nhất 5.5.3 của nền tảng Hybrid cloud này đã thêm chức năng hỗ trợ việc provisioning và discovering các custom GCP VM.

GCP Custom Machine Types

Như đã đề cập, ta có thể cấu hình phần cứng ảo tùy chỉnh bằng cách sử dụng tính năng này trên GCP (https://cloud.google.com/custom-machine-types). Điều này cho phép việc cấu hình phần cứng được linh hoạt hơn khi không bị bó buộc vào bất kỳ một cấu hình định sẵn nào.

Morpheus Provisioned Custom Machine Type

Việc provisioning instance với loại máy ảo tùy chỉnh cho phép lựa chọn đa dạng một trong các gói “custom” khác nhau. Ví dụ trong hình bên dưới sử dụng gói “n2-custom” và cho phép đặt số Core và Memory thành các giá trị tuỳ biến.

Morpheus Discovered Custom Machine Type

Nền tảng Morpheus hỗ trợ discovering các máy ảo hoặc cloud instance hiện có thông qua tích hợp đám mây đã được định cấu hình. Morpheus đồng bộ cấu hình CPU, Memory và Storage trên GCP để liên kết cấu hình đó với Morpheus plan thích hợp.

Bên dưới là custom GCP Virtual Machine đã được deploy thông qua nền tảng Morpheus:

Internal IP: 10.128.0.2

External IP: 35.225.174.68