Tóm tắt nội dung bài trình bày của DDN Storage:

  • Hệ thống lưu trữ hiện nay chỉ phù hợp với các tải thông dụng và phổ biến cho các ứng dụng doanh nghiệp như: Database, VMs, Files.
  • Các loại tải mới như là AI, Bigdata, HPC có những đặc tính riêng yêu cầu xử lý khối lượng data lớn, độ trễ thấp và xử lý đồng thời.
  • Các giao thức cũ như NFS không còn phù hợp. Một số công nghệ/giao thức mới như NVMe, RDMA, GPUDirect sẽ giúp xử lý bài toán này.