Những lợi ích của Hybrid Cloud

Các lợi ích của đám mây lai bao gồm khả năng kiểm soát và thị đối với các tài nguyên compute, storage, network đặc trưng của private cloud, bên cạnh đó là tính linh hoạt, khả năng mở rộng và giảm chi phí vốn ban đầu của public cloud. Bằng cách chạy từng workload trong môi trường phù hợp nhất, tổ chức có thể tối ưu hóa hiệu suất, tính linh hoạt và chi phí của đám mây.