Hybrid Cloud là gì?

Đám mây lai (hybrid cloud) là một môi trường điện toán sử dụng kết hợp cả hạ tầng public cloud và private cloud. Các ứng dụng và dữ liệu yêu cầu mức độ kiểm soát, khả năng tùy chỉnh hoặc yêu bảo mật cao có thể chạy trong on-premises private cloud, trong khi các khối lượng công việc khác có thể tận dụng khả năng mở rộng và tính linh hoạt của public cloud. Cả hai mô hình điện toán đám mây đều đóng một vai trò quan trọng trong kiến trúc đám mây lai.