Hybrid Cloud hoạt động như thế nào?

Trong mô hình đám mây lai, một số workloads được triển khai trong trung tâm dữ liệu on-premises hoặc private cloud, một số workloads khác lại nằm trong public cloud và các ứng dụng hoặc dữ liệu được di chuyển giữa hai môi trường. Các mô hình đám mây lai mang lại mức độ linh hoạt cao với nhiều tùy chọn triển khai.