Coffee Talk với NTC: Hiện đại hóa hạ tầng – Sẵn sàng lên mây.

Agenda:

  1. Lộ trình hiện đại hóa hạ tầng và xây dựng điện toán đám mây.
  2. Nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng gồm những gì?
  3. DataCore SANSymphony đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hạ tầng như thế nào?
    1. Tích hợp các tủ SAN cũ.
    2. Xây dựng hồ tài nguyên chung.
    3. Xây dựng hạ tầng siêu hội tụ – HCI.
  4. Cách tính licence DataCore SANSymphony