Kiến trúc hệ thống lưu trữ cho AI, Bigdata và HPC

Tóm tắt nội dung bài trình bày của DDN [...]